EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Podziel czasowniki na grupy logiczne > Dwa czasowniki, które zawierają formy uzupełniające

Dwa czasowniki, które zawierają formy uzupełniające

Staroangielski czasownik wyrażający „BE”, podobnie jak jego współczesny angielski odpowiednik, łączył formy pierwotnie czterech różnych czasowników (w dzisiejszych formach be, am, are, was). Paradygmaty, które w ten sposób łączą historycznie niepowiązane ze sobą formy, nazywane są supletywnymi.

Innym dodatkowym czasownikiem jest gan „go”, którego preterit eode bez wątpienia pochodzi z tego samego indoeuropejskiego rdzenia, co łaciński czasownik eo „go”. Współczesny angielski stracił preterit eode, ale znalazł nową, uzupełniającą formę dla go in go, nieregularną preterit wend (porównaj send-sent).

I formaII formaIII forma
be / am / is / arewas / werebeen
go / goeswentgone

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład: czasownik nieregularny BE