EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Podziel czasowniki na grupy logiczne > Czasowniki z koalescencją spółgłosek i skróceniem samogłosek

Czasowniki z koalescencją spółgłosek i skróceniem samogłosek

Wiele czasowników wywodzi się od germańskich mocnych czasowników, które tworzą wiele odmienionych form poprzez stopniowanie samogłosek, co można zaobserwować we współczesnych wzorach angielskich.

Do READ: czas przeszły i imiesłów bierny również zapisywane jako read, ale wymawiane z krótką samogłoską / ɹɛd /)

I formaII formaIII forma
bleedbledbled
breedbredbred
feedfedfed
leadledled
lightlitlit
meetmetmet
readreadread
speedspeedspeed

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład: czasownik nieregularny READ