EN, FR, IT, PT, ES, DE

MENU: Strona główna    Czasowniki regularne    Czasowniki nieregularne    Jak się uczyć     Podziel czasowniki na grupy logiczne

Czasowniki nieregularne angielski > Podziel czasowniki na grupy logiczne > Czasowniki z koalescencją spółgłosek

Czasowniki z koalescencją spółgłosek

Wiele czasowników wywodzi się od germańskich mocnych czasowników, które tworzą wiele odmienionych form poprzez stopniowanie samogłosek, co można zaobserwować we współczesnych wzorach angielskich.

Niektóre z tych czasowników mają alternatywne formy regularne, takie jak "wedded" i "wetted".

I formaII formaIII forma
betbetbet
bidbidbid
castcastcast
costcostcost
cutcutcut
fitfitfit
hithithit
hurthurthurt
knitknitknit
putputput
quitquitquit
ridridrid
setsetset
shedshedshed
shutshutshut
splitsplitsplit
spreadspreadspread
thrustthrustthrust
wedwedwed
wetwetwet

Aby znaleźć właściwą formę, możesz skorzystać z internetowej bazy danych czasowników nieregularnych.

Na przykład: czasownik nieregularny COST